Tiếp tục series video ‘bóc trần’ sự thật về Dubai, Khoa Pug khẳng định: Người Dubai làm marketing rất tốt còn sự thật thì… hên xui!

Business